[CHI TIẾT] Quy định về luật thanh tra thuế mới nhất 2023

Thanh tra thuế là việc kiểm tra các hồ sơ khai thuế, các báo cáo tài chính dựa trên nguyên tắc kế toán, luật thuế để xác định sự chính xác về số thuế người nộp thuế phải nộp, nhằm bảo đảm pháp luật thuế được thực thi trong đời sống kinh tế, xã hội.

Dưới đây là một số thông tin Học viện Taca cung cấp về quy định của luật thanh tra thuế mới nhất, thời hạn thanh tra thuế mà người nộp thuế cần nắm.

luat thanh tra thue moi nhat

1. Quy định của luật thanh tra thuế mới nhất

Là một chức năng cơ bản của cơ quan thuế, thanh, kiểm tra thuế góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng, đồng thời làm cho người nộp thuế luôn ý thức rằng có một hệ thống giám sát hiệu quả tồn tại, thúc đẩy họ tự giác tuân thủ pháp luật thuế. Giảm các trường hợp trốn, tránh thuế, phát hiện các trường hợp thiếu nghĩa vụ thuế, xử lý phạt theo quy định.

Quyết định thanh tra thuế là văn bản do người có thẩm quyền của cơ quan thuế ban hành, được ghi nhận tại Điều 114 Luật Quản lý thuế, phản ánh các điều sau: 

Thứ nhất, chủ thể ra quyết định: Là thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp có thẩm quyền.

Thứ hai, nội dung quyết định thanh tra thuế: Căn cứ vào: Pháp lý; Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra thuế; Thời hạn thanh tra thuế; Trưởng đoàn và thành viên của đoàn thanh tra thuế.

Thứ ba, các thủ tục liên quan: 

  • Chậm nhất: 03 ngày làm việc kể từ ngày ký, quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho đối tượng thanh tra. Việc gửi thông qua các hình thức như: Điện thoại, Email, Văn bản.
  • Quyết định thanh tra thuế phải được thông báo chậm nhất: 15 ngày kể từ ngày ra quyết định. Khi công bố Quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra phải đọc toàn văn; Giải thích rõ về nội dung; Thông báo yêu cầu sau đó lập và ký Biên bản công bố Quyết định thanh tra.

Điều quan trọng là xác định đúng thẩm quyền ban hành và có đầy đủ các nội dung nêu trên thì quyết định mới có hiệu lực pháp lý.

Xem thêm: Khoá học Phân tích rủi ro và soát xét tối ưu chi phí thuế của Học viện TACA

luat thanh tra thue moi nhat

2. Thời hạn thanh tra thuế được quy định trong hiến pháp như thế nào?

Thời hạn thanh tra thuế được tính là khoảng thời gian bắt đầu đến khi kết thúc quá trình thanh tra thuế, được quy định tại điều 115 Luật Quản lý thuế, như sau:

  • Thời hạn tiến hành thanh tra thuế được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra. Là thời gian thực hiện thanh tra kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại trụ sở được thanh tra.
  • Trường hợp khác, người ra quyết định thanh tra thuế có thể gia hạn thời hạn thanh tra thuế theo quy định của Luật Thanh tra. Việc gia hạn thời hạn  do người ra quyết định thanh tra quyết định.“

Luật quản lý thuế không quy định rõ ràng về thời hạn thanh tra thuế mà dẫn tiếp về  Luật Thanh tra. Nghị định 07/2012/NĐ-CP nêu rõ (Điều 16):

  • Cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra bộ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp kéo dài hơn không quá 70 ngày
  • Cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra sở, Chi cục thuộc Sở tiến hành không quá 30 ngày, trường hợp kéo dài hơn không quá 45 ngày.

luat thanh tra thue moi nhat

Quyết định 1404/QĐ-TCT quy định về thời hạn thanh tra thuế như sau:

“Việc xác định thời hạn dựa vào tính chất của cuộc thanh tra nhưng không quá 45 ngày, đối với cuộc thanh tra do Tổng cục Thuế tiến hành, không quá 30 ngày, đối với một cuộc thanh tra do Cục Thuế”.

Quyết định thanh tra chỉ được gia hạn một lần, dưới hình thức Quyết định theo mẫu, đảm bảo nguyên tắc:

Tổng thời gian thanh tra (gồm cả gia hạn) đối với cuộc thanh tra do Tổng cục Thuế tiến hành không quá 70 ngày, đối với cuộc thanh tra do Cục Thuế tiến hành không quá 45 ngày.

Tại Điều 115 Luật Quản lý thuế, Nghị định 07/2012/NĐ-CP xác định:Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi người nộp thuế.

Việc cho phép gia hạn nhằm tạo sự linh hoạt cho người thực hiện thanh tra có thời gian thực hiện đầy đủ, đúng, chính xác kết quả thanh tra.

Các quy định về thời hạn có mục đích đảm bảo quá trình thanh tra được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Thời hạn còn là trách nhiệm của đoàn thanh tra, nếu hết thời hạn mà không có kết quả thì phải chịu trách nhiệm.

Trên đây là một số kiến thức liên quan đến quy định thanh tra thuế và thời hạn thanh tra được quy định trong hiến pháp mà Học viện TACA mang đến trong bài viết này. Hy vọng giúp bạn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế hoặc trong quá trình thanh kiểm tra thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *