Những câu nói hay bằng tiếng Anh truyền động lực và cảm hứng

bạn đang tìm kiếm những câu nói tiếng anh truyền động lực giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống?

bạn đang tìm kiếm những câu châm ngôn tiếng anh hay về tình bạn hay tình yêu?

bài viết này chắc chắn sinh ra để dành cho bạn.

chúng ta cùng tìm hiểu những câu nói tiếng anh chứa đầy ý nghĩa dưới đây để giúp bạn có thêm kiến ​​​​thức hơn trong cuộc.

những câu nói truyền động lực bằng tiếng anh hay

những-câu-nói-truyền-động-lực-bằng-tiếng-anh-hay

stt

tiẾng anh

tiẾng viỆt

to live is to fight

sống là chiến đấu

You can’t heal the world until you heal yourself

bạn không thể chữa lành vết thương của bất cứ ai cho đến khi bạn chữa lành vết thương của chính mình

the measure of life is not its duration but its donation

thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến

healthy equals beautiful

khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp

live each day as if it were your last

sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng

you can delay, but not time

bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian không chờ đợi ai

enjoy life! this is not an essay

cuộc sống không phải một buổi diễn tập, hãy tận hưởng nó

lost time is never found again

thời gian đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được

work hard, dream big

làm việc chăm chỉ, mơ ước lớn

no pain, no gain

không trải qua khó khăn thì không có thành công

life is short, live passionately

cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống thật nhiệt huyết

if opportunity doesn’t knock, build a door

nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây một cánh cửa

The secret to success is getting started

bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm

everything you can imagine is real

mọi thứ bạn có thể tưởng tượng đều là thật

defeat is simply a signal to move on

sự thất bại đơn giản chỉ là một tín hiệu để tiến lên phía trước

Life is a story. make yours the best seller

cuộc sống là một câu chuyện. hãy khiến cuộc đời của bạn trở thành tác phẩm bán chạy nhất

Life always offers you a second chance. it’s called tomorrow.

cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai,

where there is a will, there is a way

nơi nào có ý chí, nơi đó có with đường

genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration

thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

On the road to success, there is no trace of lazy men

train with đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

I can accept failure, everyone fails at something. but I can’t accept not trying

tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ơ một việc gì đó. nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng

a winner never stops trying

người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng

nothing is too small to know, and nothing too big to try

không có điều gì là quá ít để biết và chả có gì quá lớn để thử

Life doesn’t require us to be the best, only to do our best

cuộc sống không yêu cầu chúng ta giỏi nhất, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức

set your goal and keep trying until you reach it

hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó

We cannot guarantee success, but we can deserve it

chúng ta không thể đảm bảo rằng mình thành công nhưng ta xứng đáng nhận được điều đó

don’t cry because it’s over, smile because it happened

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra

You only live once, but if you do it right, once is enough

bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ cần một lần là đủ

In three words I can summarize everything I have learned about life: keep going

trong 3 từ tôi có thể tóm tắt về những thế tôi học từ cuộc sống: nó vẫn tiếp tục

living is the rarest thing in the world. most people exist, that’s all

sống là điều hiếm có nhất trên thế giới, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả

insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results

sự điên rồ là làm việc một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ kết quả khác nhau

There are only 2 ways to live your life. one is as if nothing were a miracle. the other is as if everything were a miracle

chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. một là sống như thể không có phép màu nào cả. hai là sống như thể tất cả đều là phép màu

good friends, good books and a sleeping conscience: this is the ideal life

bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng

life is what happens to us while we make other plans

cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác

I may not have gone where I intended to go, but I think I ended up where I needed to be

tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi đã đến được nơi tôi cần đến

sometimes the questions are complicated and the answers are simple

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản

Today it’s you, that’s truer than true. there is no one alive that is more than you

hôm nay bạn chính là bạn, đó là một điều đúng đắn hơn cả. không ai có thể trở thành bạn giỏi hơn bạn cả

I’m not afraid of death, I just don’t want to be there when it happens

tôi không sợ cái chết, tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra

sometimes people are beautiful, not in appearance, not in what they say, just in what they are

Đôi khi con người ta thật đẹp, không phải ở vẻ bên ngoài, không ở lời nói mà chỉ vì họ là chính họ

Life is like riding a bike, to keep your balance, you have to keep moving

cuộc sống như việc đạp xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp

reality keeps ruining my life

thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi

Things change and friends leave. life doesn’t stop for anyone

mọi thứ thay đổi và bạn bè rời đi. cuộc sống không dừng lại vì bất kỳ ai

You must learn from your competition, but never copy. copy and die

bạn nên học hỏi từ đối thủ, nhưng không bao giờ được sao chép. nếu sao chép, bạn sẽ chết

we are all in the gutter, but some of us are looking at the stars

tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao

be who you are and say what you mean, because those who care don’t matter and those who matter don’t care

hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng

this too shall pass

rồi mọi chuyện sẽ qua

keep your eyes on the stars and your feet on the ground

hướng đôi mắt về những vì sao và chạm đôi chân trên mặt đất

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday

người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua

life is not fair, get used to it

cuộc sống vốn dĩ không công bằng, there is tập làm quen với nó

Life is like a coin. you can spend it however you want, but you only spend it once

cuộc sống giống như một đồng xu. bạn có thể dùng nó theo bất kỳ cách nào, nhưng bạn chỉ dùng nó được 1 lần duy nhất

Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow it will be sunny.

hôm nay khó khăn, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm

your voice can change the world

giọng nói của bạn có thể thay đổi cả thế giới

keep your eyes on the stars and your feet on the ground

hướng đôi mắt vào những vì sao và chạm đôi mắt trên mặt đất

I know who you are and what you feel, because those who care don’t care, and those who matter don’t care

Sống là chynh mình và nói những gì bạn cảm nhận ược vì những người lưu tâm ến điều đó thì không phải quan tâm và những ng ng ng ng ng ng ềy ề and ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy and ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ềy ề and ề ề ề ề ề ề ề

don’t compromise

Đừng thỏa hiệp với bản thân mình

Your success and happiness reside in you. resolve to keep yourself happy, and your joy will form an invincible host against difficulties

thành công và hạnh phúc nằm trong bàn tay bạn. quyết tâm gìn giữ hạnh phúc và niềm vui sẽ đồng hành cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lạngh

your future depends on many things, but above all on you

tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều điều, nhưng chủ yếu vẫn là vào bạn

love yourself unconditionally, just as you love your loved ones despite their flaws

hãy yêu bản thân mình vô điều kiện, như là cách bạn yêu thương những người thân thiết với mình bất chấp khuyết m đi>

accept responsibility for your life. know that it is you who will take you where you want to go, no one else

hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. hãy biết rằng chính bạn là người đưa bạn đến đích chứ không phải ai khác

being yourself in a world that is constantly trying to make you into something else is the greatest achievement

sống là chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất

There is nothing in life to fear, you have to understand it. now is the time to understand more, so we can fear less

cuộc sống không có gì đáng để sợ hãi mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta hiểu hơn về cuộc sống để có thể vơi đi nỗi sợ

success always comes to those who dare to act and rarely comes to those who are too cowardly to bear the consequences

thành công luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người hèn nhát không dám chấp nhận hảu qu

enjoy the little things in life because one day you’ll look back and realize they were the big things

hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống rồi một ngày nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn

When life gives you a hundred reasons to cry, show it that you have a thousand reasons to smile

khi cuộc sống có cả trăm lý do để bạn khóc, hãy cho cuộc đời thấy rằng bạn có hàng trăm lý do để cười

don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect

Đừng chờ đến khoảnh khắc tuyệt vời, hãy tự biến mọi khoảnh khắc trở nên hoàn hảo

People have different reasons for the way they live their lives. you can’t put everyone’s reasons in the same box

ai cũng có lý do khác nhau cho cách họ sống cuộc đời của mình. bạn không thể áp đặt mọi lý do ấy như nhau

don’t cry for the past, it’s gone. don’t stress about the future, it hasn’t arrived. live the present and make it beautiful

Đừng khóc cho quá khứ vì nó đã qua. Đừng căng thẳng về tương lai vì chưa xảy ra. hãy sống ở hiện tại và làm mọi điều trở nên ý nghĩa

It is better to cross the line and suffer the consequences than to stare at the line for the rest of your life

thà vượt qua ranh giới và chấp nhận hậu quả còn hơn chỉ chằm chằm mà không làm gì trong quãng đời còn lại

Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain

stay hungry, stay silly

there is cứ khao khát, there is cứ dại khờ

a person who never made a mistake never tried anything new

một người không bao giờ mắc lỗi cũng sẽ không bao giờ dám thử thách bản thân

the way to start is to stop talking and start doing

cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life

thời gian là hữu hạn, đừng lãng phí nó vào cuộc sống của người khác

success is most often achieved by those who do not know that failure is inevitable

thành công sẽ đến với những ai biết được khó khăn là điều không thể tránh khỏi

The two most important days of your life are the day you are born and the day you find out why

hai ngày quan trọng nhất của cuộc đời là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn biết lý do tại sao mình được sinh ra

believe life is worth living and your belief will help create the fact

hãy tin rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó sẽ tạo nên sự thật

life is what happens to us while we make other plans

cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ra khi đang tạo nên kế hoạch khác

difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential

những biến cố trong đời xảy đến không phải để hạ gục bạn, chúng đến để giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình

if god takes you to it, he will take you through it

nếu thượng đế đã soi sáng cho bạn một đích đến, ngài sẽ cùng bạn vượt qua mọi

god has a purpose for your pain, a reason to fight and a gift for your faithfulness. don’t give up

thượng ế đã an bài tất cả, mọi nỗi đau ều có lý do, mọi khổ cực ều Co nguyên nhân và lòng tin sẽ ƻƻi ượ cồm bồc ẽ ẽ ẽc bồm. Đừng bao giờ bỏ cuộc

you only live once but you do it right once is enough

ta chỉ sống 1 lần duy nhất, nhưng nếu sống đúng, chỉ 1 lần là đủ

your life is your message to the world. make sure it’s inspiring

cuộc đời bạn chính là thông điệp bạn gửi đến thế giới này. hãy truyền đi một thông điệp tích cực

get up, start over, see the bright opportunity in each new day

khi một ngày sang trang mới, hãy ngẩng cao đầu, bắt đầu lại và mở mắt nhìn những cơ hội trước mắt mình

always end the day with a positive thought. no matter how difficult things have been, tomorrow is a new opportunity to improve them

hãy kết thúc một ngày với những suy nghĩ tích cực. dù mọi việc có khó khăn thế nào, ngày mai luôn là cơ hội mới để làm mọi thứ tốt hơn

being inspired is great, being inspired is amazing

Được truyền cảm hứng là điều tốt và có thể truyền cảm hứng là một điều tuyệt vời

challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful

thử thách là thứ khiến cuộc sống này thú vị và vượt qua chúng là điều khiến cuộc sống này ý nghĩa

life has no meaning. you give it meaning the meaning of life is what you attribute to it. being alive is the meaning

cuộc sống vốn không có nghĩa, ý nghĩa của cuộc sống nằm trong bạn, do một tay bạn vẽ nên và được sống là điều ĩt>

Believing in immortality is one thing, but first you need to believe in life

trước khi bất tử, with người ta nên tin vào cuộc sống

just trust yourself, then you will know how to live

chỉ cần có lòng tin vào bản thân, bạn sẽ biết mình phải làm gì trong đời

whatever we are, whatever we make of ourselves, is all we will ever have and that, in its profound simplicity, is the meaning of life

with người thật của ta, cái mà ta xây dựng nên và tất cả những gì ta có , về cơ bản chính là ý nghĩa của cuộc đời

love is our true destiny. we don’t find the meaning of life alone we find it with another

tình yêu chính là lý tưởng thật sự cho cuộc đời. chúng ta chẳng thể nào tìm được ý nghĩa cuộc sống mà không có một người tri kỷ

Life is a fairy tale. live it with wonder and amazement

cuộc sống này là một câu chuyện thần tiên nên hãy sống với ước mơ và những điều kỳ diệu

do not fear failure, but fear not trying

thất bại không đáng sợ, bản thân không cố gắng mới đáng sợ

life makes sense when you motivate yourself, set goals and pursue them relentlessly

cuộc sống này có nghĩa khi bạn có động lực, có mục tiêu và quyết tâm theo đuổi chúng đến cùng

The first thing to do in life is to do with a purpose what you do with a purpose

Điều đầu tiên bạn cần làm trong đời chính là theo đuổi lý tưởng với lý tưởng của bản thân

everything in life is fundamentally a gift. and you receive it better and live it better by taking it with very open hands

mọi việc trên đời vốn dĩ đều là một món quà. nếu đón nhận nó, bạn sẽ nhận được món quà đẹp nhất

Being what we are, and becoming what we are capable of becoming, is only the end of life

Đích đến duy nhất trong cuộc đời là sống thật và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân

the meaning of life is not only to exist, to survive, but to advance, climb, achieve, conquer

ta sống trên đời không phải chỉ để tồn tại mà để vươn lên, để thành công và để chinh phục

the true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit

Ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là để trồng nên những tán cây mà không mong chờ mình được ngồi nghỉ dớa g bón

doing what you love is the cornerstone to having abundance in your life

Được làm điều mình thích là nền tảng sống một cuộc đời ý nghĩa

if your dreams don’t scare you, they aren’t big enough

một ước mơ không làm bạn chùn bước là một ước mơ chưa đủ lớn

If you don’t follow your heart, you could spend the rest of your life wishing you had

I just wish people realized that anything is possible if you try. dreams come true if people try

tôi chỉ mong mọi người nhận ra rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ trên đời đều có thể

A true test of character is not how you are on your best days, but how you act on your worst days

muốn biết tính cách thật của một người, đừng nhìn lúc anh ta huy hoàng nhất, hãy nhìn cách anh ta hành xử lúc khốn khổ nhất

Without hard work, nothing grows but weeds

không có cố gắng thì chẳng có thứ gì phát sinh ngoài cỏ dại

your dream has no expiration date. take a deep breath and try again

Ước mơ đâu bao giờ hết hạn, vì vậy hãy hít thở thật sâu và thử lại lần nữa

You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore

Failure is not the opposite of success. is part of the success

thất bại không phải mặt trái của thành công. no là một phần đưa bạn đến thành công

let your faith be greater than your fear

hãy để lòng tin xóa mờ sự sợ hãi trong bạn

don’t pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one

Đừng mong có một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu mình có sức mạnh để vượt qua khó khăn cuộc sống

Before defining what you want, you must know who you are

trước khi xác định điều mình muốn, xác định bạn là ai

keep your eyes on the stars and your feet on the ground

hãy hướng đôi mắt về phía những vì sao và đôi chân thật vững trên mặt đất

even if you’re on the right path, you’ll get run over if you just sit there

dù cho đi đúng đường mà ngồi lỳ tại chỗ, bạn cũng sẽ bị dòng đời giẫm bẹp mà thôi

the best things in life make you sweat

những thứ tốt đẹp nhất trên đời đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt

life is problems. to love is to solve problems

cuộc sống là một chuỗi câu đố. tình yêu là đáp án cho những câu đố đó

look at the stars. see its beauty. and in that beauty look at yourself

hãy nhìn những vì sao, cảm nhận vẻ đẹp của chúng. nhìn vào tâm mình để thấy vẻ đẹp của chính bạn

everyone now knows how to find the meaning of life within themselves

thật ra ai cũng biết cách tự tìm được ý nghĩa cuộc sống trong chính bản thân mình

Be a lover of the world, it’s the only way to survive in it

hãy yêu lấy thế giới này vì đó là cách duy nhất để tồn tại

a life without cause is a life without effect

sống không có lý tưởng thì chỉ sống vô nghĩa

However great the darkness, we must provide our own light

dù bóng tối ngoài kia có rộng lớn như thế nào. hãy luôn thắp ngọn đèn của chính minh

the pure power of a life can manifest as bliss, or as pure unspeakable violence

trong mắt mỗi người, cuộc sống này có thể là một phép lành, cũng có thể là một chuỗi thống khổ không hồi kết

stop making excuses and start doing what makes you deeply happy

hãy ngưng kiếm cớ và bắt đầu làm những việc bạn thấy hạnh phúc

no one could teach you how to be you…until now

không ai có thể chỉ bạn cách sống thật với bản thân… ngoài bạn

why settle for anything less than the total fulfillment of life? start by filling yourself with yourself

a life without concrete products is meaningless

sống mà không tạo ra giá trị gì thì sống như một cuộc đời vô nghĩa

sometimes the questions are complicated and the answers are simple

Đôi lúc câu hỏi rất phức tạp nhưng câu trả lời lại rất đơn giản

It is better to be hated for what you are now than to be loved for what you are not

thà bị ghét vì sống đúng với bản thân còn hơn phải giả tạo để nhận được sự thương hại của kẻ khác

Life is a progress, not a season

cuộc sống là một quá trình, không phải là đích đến

don’t look at the clock. do what he does, keep going

Đừng bao giờ dõi mắt nhìn đồng hồ. hãy như nó, luôn chạy

The most important thing in life is to learn to fall.

bài học lớn nhất trong đời này là học cách thất bại

những câu nói bằng tiếng anh hay về tình bạn

những-câu-nói-bằng-tiếng-anh-hay-về-tình-bạn

friendship blossoms at the fountain of forgiveness

tình bạn tốt cần sự tha thứ

Count your age by friends, not years. count your life with smiles, not with tears

hãy đếm số tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải số năm. hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

Rare as true love is, true friendship is rarer

tình yêu đã hiếm, tình bạn còn hiếm hơn

Don’t walk in front of me, I might not follow you. Don’t walk behind me, I can’t lead. just walk by my side and be my friend.

Đừng đi trước tôi, tôi có thể không đi theo. Đừng đi sau tôi, tôi có thể không dẫn lối. hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

friendship doubles your joys and divides your sorrows

tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn

good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget

những người bạn tốt thì khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ và không thể lãng quên

prosperity makes friends and adversity tests them

sự giàu sang tạo nên tình bạn và sự khốn khó thử thách lòng họ

The best preparation for tomorrow is to give your best today

sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai là bạn hãy làm tốt nhất có thể vào hôm nay

It’s really amazing when two strangers become best friends, but it’s really sad when best friends become two strangers

thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành 2 ngư>

there is nothing on this earth more appreciated than true friendship

không có gì trên trái đất đủ lớn hơn tình bạn thật sự

Friendship is not something you learn in school. but if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned everything

tình bạn không phải là cái gì đó bạn học được ở trường nhưng nếu bạn không biết ý nghĩa của nó thì bạn ọc khcông h>

Friends show their love in times of trouble, not in happiness

bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc

two people can’t be friends for long if they can’t forgive each other’s small flaws

hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho thiếu sót nhỏ của nhau

If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow them, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall

nếu tất cả bạn bè của tôi nhảy ra khỏi cây cầu, tôi sẽ không làm theo, tôi sẽ là người ở bên dưới, đón họu kr

I had three chairs in my house, one for loneliness, two for friendship, three for society

tôi có 3 chiếc ghế trong nhà: cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ 3 cho xã hội

friendship is the only cement that will hold the world together

tình bạn là chất liệu xi măng duy nhất gắn kết thế giới với nhau

friendship is the purest love

tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất

Wishing to be friends is a quick job, but friendship is a fruit that ripens slowly

mong muốn trở thành bạn bè thì rất nhanh chóng, nhưng tình bạn là một trái cây chín chậm

a day without a friend is like a pot without a single drop of honey inside

một ngày không có bạn giống như một cái hũ không một giọt mật bên trong

a snowball in the face is without a doubt the perfect beginning for a lasting friendship

một quả bóng tuyết vào mặt chắc chắn là khởi đầu hoàn hảo cho tình bạn lâu dài

Be slow to make friends, but when you are, stay strong & constant

hãy chậm rãi khi kết thân với một người bạn, nhưng khi đã thân với họ, hãy tiếp tục vững lòng và không thay đổi

constant use hadn’t worn away the fabric of their friendship

việc sử dụng liên tục không thể làm rách nát lớp vải tình bạn

every friendship travels at some point through the black valley of despair. this tests all aspects of your affection

mọi tình bạn đều có lúc đi qua thung lũng đen tối của sự tuyệt vọng. Điều này thử thách mọi khía cạnh của tình bạn

friendship is delicate like a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks

tình bạn mỏng manh như tấm kinh, một khi vỡ thì có thể sửa nhưng luôn có vết nứt

true friendship is like good health, its value is rarely known until it is lost

tình bạn chân thành giống như sức khỏe, mất đi rồi mới biết đến giá trị của nó

It is not so much the help of our friends that helps us as the sure knowledge that they will help us

những gì bạn bè giúp ta không giúp ta nhiều bằng niềm tin vững chắc rằng họ sẽ giúp ta khi cần

friendship without self-interest is one of the rare and beautiful things in life

tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống

prosperity makes friends and adversity tests them

sự giàu sang tạo nên tình bạn và sự khốn khó thử thách lòng họ

The best preparation for tomorrow is to give your best today

sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai là bạn hãy làm tốt nhất có thể vào hôm nay

if you can’t do great things, do great little things

nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm việc nhỏ theo cách vĩ đại

all our dreams can come true, if we have the courage to pursue them

tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta can đảm để theo đuổi chúng

những câu nói bằng tiếng anh hay về tình yêu

những-câu-nói-bằng-tiếng-anh-hay-về-tình-yêu

love is not something to be found. love is something that finds you

tình yêu không phải thứ để bạn đi tìm. tình yêu sẽ đi tìm bạn

a flower cannot bloom without sun, and man cannot live without love

It was love at first sight, at last sight, forevermore

Đó là tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng và mãi mãi

immature love says: “I love you because I need you”. mature love says: “I need you because I love you.”

tình yêu chưa trưởng thành nói: “anh yêu em vì anh cần em”. tình yêu trưởng thành nói: “anh cần em vì anh yêu em”

to love and to be loved is to feel the sun on both sides

yêu và được yêu là cảm nhận từ cả hai phía

love is the supreme grace of humanity, the most sacred right of the soul, the golden bond that unites us

tình yêu là ân sủng cao cả nhất của nhân loại, là quyền thiêng liêng nhất của con người và là sợi dây bằng vàng liên kg t ch

love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred

món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng biến mọi thứ trở nên thiêng liêng

let’s always meet with a smile, because a smile is the beginning of love

hãy mỉm cười khi gặp nhau vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu

love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing

tình yêu là khi anh ấy trao cho bạn mảnh tâm hồn mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị thiếu

life is the flower for which love is honey

cuộc sống là một bông hoa mà tình yêu là mật ngọt

we were born of love, love is our mother

chúng ta được sinh ra từ tình yêu, tình yêu chính là mẹ của ta

sometimes the heart sees what is invisible to the eye

Đôi khi trái tim nhìn thấy điều đôi mắt không thấy

love is when the other person’s happiness is more important than yours

tình yêu là khi hạnh phúc của người đs quan trọng hơn của bạn

I look at you and I see the rest of my life in front of my eyes

anh nhìn em và thấy cả phần đời còn lại của mình trước mắt

You can’t blame gravity for falling in love

bạn không thể trách luật hấp dẫn khi bạn “đổ” ai đó được

true love is eternal, infinite and always as itself

tình yêu đích thực luôn vĩnh cửu, vô tận và đúng như bản chất của nó

love makes your soul come out of hiding

tình yêu khiến tâm hồn của bạn chui ra khỏi nơi ẩn náu của nó

love is friendship that has caught fire. settles for less than perfection and takes human frailties into account

tình yêu là tình bạn bén lửa mà thành. nó không hoàn hảo và chấp nhận điểm yếu của with người

love is like a beautiful flower that I cannot touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just as much

tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi không thể chạm vào nhưng hương thơm của nó vẫn khiến cả khu vườn trở nên

being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage

Được ai đó yêu sâu đậm sẽ cho bạn sức mạnh, còn yêu ai đó sâu đậm sẽ khiến bạn có thêm dũng khí

I don’t know what the future holds, but I hope you’re in it

anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng anh hy vọng có em ở đó

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much

chỉ mất vài giây để nói em yêu anh nhưng mất cả đời để cho anh thấy em yêu anh như thế nào

are you a thief? because you stole my heart

co phải em là tên trộm? vì em đã đánh cắp trái tim anh

Do you know which side of my heart? is by your side

anh có biết tim em nằm bên nào không? chính là bên anh đó

I’m this fat because I have you in my heart

em béo lên thế này vì trong tim có anh đấy

Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror

hỏi anh điều gì khiến anh hạnh phúc đến thế rồi anh đưa em một chiếc gương

I’m not good at anything… except loving you

anh không giỏi làm việc gì cả… trừ việc yêu em

you hurt yourself… when you fell from the sky

em có thấy đau không.. lúc em rớt từ thiên đường xuống ấy

you remind me of my next girlfriend

em khiến anh nghĩ đến bạn gái tương lai của mình

Are you tired of following my mind?

anh có mệt không khi cứ quanh quẩn trong tâm trí em?

I’m not an organ donor, but I’d love to give you my heart

em không định hiến tạng nhưng em rất vui lòng giao trái tim minh cho anh

I love you without knowing how, why or from where

anh yêu em mà không biết như thế nào, tại sai và từ đâu mà ra

I love you not for who you are, but for who I am when I’m with you

anh yêu em không vì em là ai mà vì anh là ai khi ở bên em

To the world you can be a person, but to a person you can be the world

Đối với thế giới, em có thể chỉ là một ai đó nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới

there are many ways to be happy, but the fastest way is to see you

có rất nhiều cách để trở nên hạnh phúc, nhưng cách nhanh nhất là nhìn thấy em

I used to think that dreams don’t come true, but this quickly changed the moment I laid eyes on you

I bet not all the fireworks in the world can light up my world like you do

anh cá là tất cả pháo hoa trên thế giới không thể thắp sáng thế giới của anh như em

If I could change the alphabet, I’d put you and me together

nếu có thể thay đổi bảng chữ cái, em muốn để u và i cạnh nhau

It is said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?

người ta vẫn nói chẳng có gì là mãi mãi. em có muốn trở thành “chẳng có gì’ của anh không?

once I’m with you, nobody else matters

khi em bên anh, những người khác không con quan trọng nữa

sau khi tham khảo danh sách trên, bạn cảm thấy ấn tượng với câu nói nào nhất?

câu nói nào giúp bạn có thêm động lực để thực hiện mục tiêu của bản thân?

chắc chắn những câu châm ngôn trên sẽ phần nào giúp bạn cải thiện từ vựng cũng như các cấu trúc câu tiếng anh. Đồng thời, bạn có thể được tiếp thêm động lực để đạt được mục tiêu của bản thân.

chúc bạn sớm thành công trên with đường chinh phục trình đô tiếng anh mình mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *