51 STT, Quotes & Câu Nói Tiếng Anh Tâm Trạng Buồn Chán, Cô Đơn

stt, quotes tiếng anh tâm trạng!

dạo gần đây những quotes tiếng anh tâm trạng đang được nhiều bạn trẻ tìm kiếm, một status tiếng anh tâm trạng không chỉ giúp bạn bè hiểu về tâm trạng của bạn, mà còn là cách thể hiện sử dụng tiếng anh thông thạo . một câu nói tiếng anh tâm trạng đôi khi lại làm mọi người tò mò hơn, sự tò mò đó sẽ khiến họ tìm cách dịch câu nói đó. vậy tìm những câu cita tâm trạng bằng tiếng anh ở đâu? xem ngay dưới bài viết này nhé.

CUộC SốNG CHUNG TAI, đôi lúc cũng CC NHữNG Phút vui buồn khác nhau, khoảnh khắc chỉc bomn khi nhìn thấy điều gì đó, lòng cảm thấy thắc lạc nhi ny ềy. Chung ta luôn with những lúc như vậy, cor thường, không tiếp xúc, chỉ muốn ở một nơi quen thuộc và làm những gì mình thych.

quotes tiếng anh tâm trạng

1. good humor is like a balloon. a little poke is all it takes to ruin it. – samsoniter – một tâm trạng tốt giống như một quả bóng bay. một mẹo nhỏ là tất cả những gì nó cần để làm hỏng nó.

2. the most important decision you make is to be in a good mood. – voltaire – quyết định quan trọng nhất bạn đưa ra là có tâm trạng tốt.

3. you have to learn to stay in a good mood while overthrowing the bitter and wrinkled hallucination it mistakenly refers to as reality. – rob brezsny – bạn phải học cách giữ tâm trạng tốt khi bạn lật đổ ảo giác chua chát, bị nhầm lẫn là thực tế.

4. good humor is as fragile as eggs. bad moods are as brittle as bricks. – david mitchell – tâm trạng tốt đẹp như mong manh như trứng. tâm trạng tồi tệ như mong manh như gạch.

5. smile, and the world will smile with you. laugh and everyone will think you’re high. – anonymous – hãy mỉm cười, và thế giới sẽ mỉm cười với bạn. cười và tất cả họ sẽ nghĩ về ma túy của bạn.

 • quotes tiếng việt tâm trạng
 • 6. The thing about pretending to be in a good mood is that sometimes you can. – charles de lint – Điều giả vờ bạn đang có tâm trạng tốt là đôi khi bạn có thể.

  7. When life is stressful, do something to lift your spirits. go for a drive. go two or three thousand miles away. maybe he will change his name. – anonymous – khi cuộc sống căng thẳng, hãy làm gì đó để nâng đỡ tinh thần của bạn. Đi cho một ổ đĩa. tới hai hoặc ba ngàn dặm. có thể thay đổi tên của bạn.

  8. when you’re in a good mood, bring up the past. when you’re in a bad mood, stick to the present. and when you don’t feel emotional at all, it’s time to talk about the future. – marilyn vos savant – khi bạn đang có tâm trạng tốt, hãy khơi lại quá khứ. khi bạn đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, hãy bám lấy hiện tại. và khi bạn không cảm thấy xúc động chút nào, đã đến lúc nói về tương lai.

  9. the happiness of your life depends on the quality of your thoughts. – marcus aurelius – hạnh phúc của cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng suy nghĩ của bạn.

  10. be happy in the moment, that’s enough. each moment is all we need, no more. – mother teresa – hãy hạnh phúc trong khoảnh khắc, thế là đủ. mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần, không hơn.

  51 STT Tiếng Anh Tâm Trạng, Quotes & Câu Nói Tiếng Anh Tâm Trạng

  câu nói tiếng anh tâm trạng buồn

  11. I travel light. I think the most important thing is to be in a good mood and enjoy life, wherever you are. – diane von furstenberg – tôi đi du lịch nhẹ. tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải có tâm trạng tốt và tận hưởng cuộc sống, mọi lúc mọi nơi.

  12. a cute outfit can really brighten your day. if I wear something I look good in, my mood improves. – jennette mccurdy – một bộ trang phục dễ thương thực sự có thể làm cho ngày của bạn. nếu tôi mặc thứ gì đó tôi trông ổn, tâm trạng của tôi sẽ tăng lên.

  13. you know, a dog can get you out of any kind of bad mood you’re in faster than you can imagine. – jill abramson – bạn biết ấy, một con chó có thể ưa bạn ra khỏi bất kỳ tâm trạng tồi tệ nào mà bạn đang ở cónhanh hơn bạn

  14. I feel that music can affect you in many ways. when you listen to a song with a happy melody, it can change your mood; can change your day. -kygo – tôi cảm thấy như âm nhạc có thể ảnh hưởng đến bạn theo nhiều cách. khi bạn nghe một bài hát với giai điệu vui vẻ, nó có thể thay đổi tâm trạng của bạn; nó có thể thay đổi ngày của bạn.

  15. I always like a good song: it puts me in a good mood. – waris ahluwalia – tôi luôn thích một bài hát hay: đưa tôi vào một tâm trạng tốt.

  • stt và câu nói trong tiểu thuyết thanh xuân
  • 16. People who don’t use their emotional intelligence skills are more likely to resort to other, less effective means of managing their mood. they are twice as likely to experience anxiety, depression, substance abuse, and even suicidal thoughts. – travis bradberry – những người không sử dụng các kỹ năng trí tuệ cảm xúc của họ có nhiều khả năng chuyển sang các phương ti ,ệhé háhá họ có gấp đôi khả năng trải qua lo lắng, trầm cảm, lạm dụng chất gây nghiện và thậm chí là suy nghĩ tự tử.

   17. to understand me, you have to know me and be close to me. And only if I’m in a good mood, don’t find me in a bad mood. – avril lavigne – Để hiểu tôi, bạn phải gặp tôi và ở bên tôi. và chỉ khi tôi có tâm trạng tốt – đừng gặp tôi trong tâm trạng tồi tệ.

   18. I am doing my best to be aware of how I am living: to be kind and patient, and not to impose a bad mood on another person. Being mindful is as good a way to be spiritual as anything else. – Deirdre O’Kane – Tôi đang Làm Hết Sức ểể Chú ý ến Cách tôi sống: Trở nên tốt bụng và kiên nhẫn, và không ap ặt tâm trạng xấu cho người khák. chánh niệm là một cách tốt để có được tinh thần như bất cứ điều gì khác.

   19. addiction is not about the substance: you are not addicted to the substance, you are addicted to the mood alteration that the substance brings. – susan cheever – nghiện không phải là về chất – bạn không nghiện chất này, bạn nghiện sự thay đổi tâm trạng mà chất đói mang.

   20. If I’m in a bad mood or uncomfortable, it’s probably what I’m wearing that makes me feel that way. – Billie Eilish – NếU tôi đang ở Trong một tâm trạng tồi tệ, hoặc nếu tôi không thoải mái, co lẽ những gì tôi đang mặc khiến tôi cảm thấy nhưy vậy vậy.

   51 STT Tiếng Anh Tâm Trạng, Quotes & Câu Nói Tiếng Anh Tâm Trạng

   state tiếng anh tâm trạng ngắn

   21. Do you know sometimes when you’re in a really bad mood and you’re not sure why? That’s how I get sometimes. – maisie williams – Đôi khi bạn biết khi bạn đang ở trong một tâm trạng thực sự tồi tệ và bạn không chắc tại sao? Đó là cách tôi đôi khi nhận được.

   22. it is hardly possible to build anything if frustration, bitterness and a state of helplessness prevail. – lech walesa – khó có thể xây dựng bất cứ điều gì nếu sự thất vọng, cay đắng và tâm trạng bất lực chiếm ưu thế.

   23. I’m really moody, so I dress according to the mood I’m in. sometimes I want to be a little more youthful, fluid and comfortable. sometimes I want to feel a little sexier and more serene. – benches – tôi rất tâm trạng, vì vậy tôi ăn mặc cho bất kỳ tâm trạng nào. tôi đôi khi tôi muốn trở nên trẻ with hơn một chút, thoải mái và thoải mái. Đôi khi tôi muốn cảm thấy một chút quyến rũ và sáng tác hơn.

   24. I have different moods. Like, if I’m in a good mood, I hear ‘up’ from thug. if i’m not in a good mood, i’ll listen to ‘king troup’, it’s very emotional. -lil uzi vert – tôi có tâm trạng khác nhau. giống như, nếu tôi đang có tâm trạng tốt, tôi sẽ nghe ‘up’ của thug. nếu tôi không có tâm trạng tốt, tôi sẽ lắng nghe ‘king troup’ – đó là một cảm xúc thực sự.

   25. I’m not good at dressing up; I always do my thing, which is whatever I feel like. – charli xcx – tôi không giỏi ăn mặc cầu kỳ; tôi luôn luôn làm việc của mình, đó là bất cứ điều gì tôi đang có tâm trạng.

   • stt buồn khóc một mình cô đơn
   • 26. like all of us, we have pretty serious mood swings. – josh silver – giống như tất cả chúng ta, chúng ta có sự thay đổi tâm trạng khá nghiêm trọng.

    27. I love dessert all kinds. but there is something about ice cream that makes me happy. I am attracted to its simplicity. I’m stumped by the ever-growing endless supply of flavor options. And I’m always in the mood for sprinkles and a sugar cone. – rachel nichols – tôi thích món tráng miệng. tất cả các loại. nhưng có một cái gì đó về kem làm cho tôi hạnh phúc. tôi bị thu hút bởi sự đơn giản của nó. tôi bối rối bởi nguồn cung cấp vô tận của các lựa chọn hương vị không ngừng phát triển. và tôi luôn trong tâm trạng để rắc và một hình nón đường.

    28. my fashion statement depends on my mood. I’m more of a tomboy when I dress up, and I’ve never worn pink in my entire life. -lalaine – tuyên bố thời trang của tôi phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. tôi giống một cô nàng tomboy hơn khi mặc quần áo, và tôi chưa bao giờ mặc màu hồng trong suốt cuộc đời.

    29. I am in no mood to be fooled any more by the cunning devil and the false character whose greatest pleasure is to take advantage of everyone. – Camille Claudel – tôi không còn tâm trạng ể bị lừa dối nữa bởic quỷ xảo quyệt và nhân vật giả tạo mà niềm vui lớn nhất của nó lài dụng mọi người người.

    30. nothing helps a bad mood like spreading it around. – bill watterson – không có gì giúp một tâm trạng xấu như lây lan nó xung quanh.

    51 STT Tiếng Anh Tâm Trạng, Quotes & Câu Nói Tiếng Anh Tâm Trạng

    trích dẫn tiếng anh buồn

    31. I am in no mood to be fooled any more by the cunning devil and the false character whose greatest pleasure is to take advantage of everyone. – Camille Claudel – tôi không còn tâm trạng ể bị lừa dối nữa bởic quỷ xảo quyệt và nhân vật giả tạo mà niềm vui lớn nhất của nó lài dụng mọi người người.

    32. when I’m in a bad mood, I don’t listen. – cathy freeman – khi tôi đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, tôi không lắng nghe.

    33. After a hard day, choosing to do something to make yourself feel better, instead of staying in a bad mood, is a healthy skill. – Amy Morin – Sau Một ngày vất vả, lựa chọn làm điều gì đó ể ể ể ể giúp bạn cảm thấy tốt hơn – trai ngược với vệc ở trong một tâm trạng tệi tệi tệi tệi tệi tệi tệi tệi tệi tệi tệi tệ

    34. my mom and dad have always enjoyed life, and it’s something they’ve instilled in me. I wake up in a good mood most mornings. – rafe spall – mẹ và bố tôi luôn tận hưởng cuộc sống, và đó là điều gì đó đã thấm nhuần trong tôi. tôi thức dậy trong một tâm trạng tốt hầu hết các buổi sáng.

    35. I actually think self-expression sometimes comes from what you wear, and having the freedom to be able to wear whatever you want for whatever mood you want to wear it in, but not feel frivolous because all of those things help you. self-expression has to be things that you are committing yourself to forever. – Jennifer Hyman – THựC Sự NGHĩ RằNG Sự Thể Hiện Bản Thân ến, đôi Khi, Từ NHữNG Gì Bạn MặC, Và Có Quyn Tự Do ể Có Có Nào Bạn MUốN MặC Nó, NHưNG KHông CảM Thy Phù pHiếm rằng tất cả những thứ đó giús bạn tự thể hi hi hi hi hi pHải là những thứ mà bạn cam kết mãi mãi mãi.

    • câu nói khi tình yêu tan vỡ
    • 36. I have learned over the years that people are human and have mood swings, regardless of their talent. Today, I look at life from a realistic point of view instead of the way I would like things to be. – Otis Williams – tôi đã học ược nhiều năm rằng with người là with người và có tâm trạng thất thường, bất kể hứ ứ tài giỏn mài ngày nay, tôi đang tế thay vì theo cách tôi muốn.

     37. I tend to wear my emotions on my sleeve. I’ve had my share of mood swings, trust me. but it is a powerful thing when you realize that you have control over your behavior and your passions. – matt dillon – tôi có xu hướng mặc cảm xúc của tôi trên tay áo của tôi. tôi đã có những chia sẻ về tâm trạng thất thường, tin tôi đi. nhưng đó là một điều mạnh mẽ khi bạn nhận ra rằng bạn có quyền thống trị đối với hành vi và đam mê của bạn.

     38. when I get home, I’m not the boss like I am at work, I slip into a more feminine role. I take everything off and put on my stella mccartney silk robe. I wear a red lip or red nails, and it lifts my spirits. sexy underwear also gives you a spark. – miranda kerr – khi tôi về nhà, tôi không phải là ông chủ như tôi đang ở nơi làm việc – tôi rơi vào một vai trò nữ tính hơn. tôi cởi mọi thứ ra và mặc chiếc áo choàng lụa stella mccartney của mình. tôi sẽ tô son đỏ hoặc mong đỏ, và nó nâng tâm trạng của tôi lên. Đồ lót gợi cảm cũng cho bạn một tia lửa.

     39. sometimes if you start singing with little enthusiasm, you can climb the ladder singing. singing will often make the heart soar. – charles spurgeon – Đôi khi, nếu bạn bắt đầu hát trong tâm trạng nửa vời, bạn có thể tự hát lên thang. ca hát thường sẽ làm cho trái tim tăng lên.

     40. exercise, prayer, and meditation are examples of relaxing rituals. they have been shown to induce a happier mood and provide a positive path through life’s daily frustrations. – chuck norris – tập thể dục, cầu nguyện và thiền định là những ví dụ về các nghi thức làm dịu. họ đã được chứng minh là tạo ra một tâm trạng vui vẻ hơn và cung cấp một con đường tích cực thông qua những thất vọng hàng cᙻc>y

     51 STT Tiếng Anh Tâm Trạng, Quotes & Câu Nói Tiếng Anh Tâm Trạng

     quotes tâm trạng bằng tiếng anh

     41. I love the weather channel because my mood changes a lot depending on the weather. – stefano gabbana – tôi yêu kênh thời tiết vì tâm trạng của tôi thay đổi rất nhiều theo thời tiết!

     42. some days I can’t get a clue, and I’m like, ‘man, I just finished,’ but it’s just a state of mind. – Jean-Michel Basquiat – đôi Khi Tôi Không Thể Có ược Một ý tưởng và tôi nghĩ, ‘Trời ơi, tôi vừa mới bị cup trôi’, nhưng đó chỉ là một ttr tr tạng. >

     43. I try to make my mood uplifting and peaceful, and then I watch how the world around me reflects that mood. – yaya dacosta – tôi cố gắng làm cho tâm trạng của mình thăng hoa và yên bình, sau đó xem thế giới xung quanh phản ánh tâm trạng đó.

     44. What is this ever-changing madness? Your soul. – letsfuzzybutkins – Điều này liên tục thay đổi điên rồ là gì? , linh hồn của bạn.

     45. Do not compare yourself with others. comparison is a thief of joy. – moodquotes – Đừng so sánh bản thân với người khác. so sánh là một tên trộm của niềm vui.

     46. when you study or work, smart or stupid is not a problem, the problem is, do you want to work and learn to finish what you started?? – Khi bạn học there are làm việc, Thông minh there

     47. It’s funny how a text, a song, a mistake, a lie, a word, a truth and a person can change your mood in a second. – Thật hài hước khi một văn bản, một bài hat, một lỗi, một lời nói dối, một từ, một sự thật và một người có thay ổi tâm trạng của bạn trong một giây.

     48. either we make ourselves miserable, or we make ourselves strong. the amount of work is the same. – c. castaneda – chúng ta hoặc làm cho mình đau khổ, hoặc chúng ta làm cho mình mạnh mẽ. số lượng công việc là như nhau.

     49. I hope you get where you’re going and be happy when you do. – tôi hy vọng bạn sẽ đến được nơi bạn đang đi, và hạnh phúc khi bạn làm điều đó.

     50. I really wish I was good at art because there are so many stories I want to create that words just can’t justify. – tôi thực sự mong muốn mình giỏi nghệ thuật bởi vì có rất nhiều câu chuyện tôi muốn tạo ra những từ đó chỉ có thỿt minuh.

     51. that moment when you are completely falling apart and no one notices… – khoảnh khắc đó khi bạn hoàn toàn sụp đổ và không ai để ý.

     tuy là vốn tiếng anh không tốt, nhưng bạn cũng thể đọc và hiểu một vài câu cita tiếng anh tâm trạng đơn giản dưới đây. hơn vậy, các câu điều được dịch rồi, các bạn cứ chọn rồi sửa nghĩa lại sao cho phù hợp là được. cuộc sống này đôi khi sẽ thoải mái và bớt ngột ngạt hơn khi bạn đừng là hay ai khác, mà hãy là chính mình. có yếu đuối, có chút vô dụng, có tự ti, có mặc cảm.

     • stt về cái chết ý nghĩa
     • stt về số phận nghiệt ngã hay
     • stt chán đời hay dành cho giới trẻ
     • stt chán nản mệt mỏi cuộc sống
     • vừa rồi các bạn đã xem hơn 51 câu quotes tiếng anh tâm trạng mà blog chia sẻ ến các bạn, câu nói bằng tiếng anh nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa nếu bạn hi hi hi hi hi Đừng quên chia sẻ bài viết và ghé thăm chieuta.com thường xuyên để xem nhiều bài viết mới nhé.

      các bạn Đang xem bài viết 51 stt, quotes & câu nói tiếng anh tâm trạng buồn chán, cô Đơn tại danh mục status hay về tình yêu của blog chieuta.com. truy cập blog thường xuyên Để xem nhiều bài viết mới hàng ngày nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *