Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất

1. best friends make bad times good and good times unforgettable.

bạn tốt sẽ biến những khoảnh khắc tồi tệ thành khoảnh khắc ý nghĩa và khiến những khoảnh khắc ý nghĩa trở khắc ý nghĩa và khiến những khoảnh khắc ý nghĩa trở khắc ý nghĩa trở khắc ý nghĩa trở nêêê>

2. if you never had friends, you never lived life.

nếu không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ là thực sự sống trên cuộc đời này.

nhung cau noi hay ve tinh ban bang tieng anh2

3. best friends are the people in your life who make you laugh harder, smile more, and live better.

những người bạn tốt nhất trong cuộc đời là những người khiến chúng ta cười lớn hơn, cười tươi hơn và sốt hơp>

4. friendship starts with a smile, grows talking and hanging out, ends with a death.

5. true friendship continues to grow even over the longest distance. the same goes for true love.

tình bạn đích thực vẫn tiếp tục phát triển, dù nghìn trùng xa cách. tình yêu thật sự cũng thế.

6. You should always leave your loved ones with words of love. it may be the last time you see them.

hãy luôn để lại những lời chân tình với những người bạn yêu thương vì đó có thể là lần cuối cùng bạn được g.

7. it’s one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them. -ralph waldo emerson

Điều tuyệt vời của những người bạn cũ là bạn không ngại làm những điều ngớ ngẩn khi ở bên cạnh họ.

8. a sweet friendship refreshes the soul.

một tình bạn ngọt ngào tưới mát cho tâm hồn.

9. friends are people you can talk to without words when you have to.

bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói.

10. a good laugh is sunshine in a house.

có thêm tiếng cười vui vẻ như có thêm ánh nắng trong nhà.

11. like and dislike the same things, now that is true friendship.

tình bạn thật sự là khi ta cùng yêu và ghét một thứ gì đó.

12. be slow to choose a friend but slower to change.

hãy từ từ chọn bạn, khi thay đổi bạn cũng phải từ từ hơn. vì bạn bè thì dễ dàng tìm kiếm nhưng để có được người bạn thực sự bên cạnh minh cũng không đơn giản phải không?

13. no man is complete in himself, his friends are the rest of him. – Harry Emerson Fosdick

không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu. giống như luật bù trừ vậy đó, tình bạn là cùng sẻ chia và cùng nhau tiến bước mà.

14. a true friend is someone who holds your hand and touches your heart.

người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.

15. the greatest gift of life is friendship, and I have received it.

món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống là tình bạn, và tôi đã nhận được nó.

nhung cau noi hay ve tinh ban bang tieng anh2

16. friends show their love in times of trouble, not in happiness.

tình cảm bạn bè thể hiện trong những lúc gặp khó khăn chứ không phải những khi hạnh phúc.

17. walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

Đi cùng một người bạn trong lúc tăm tối còn hơn là đi một mình giữa trời quang mây tạnh.

18. remember that the most valuable antiques are dear old friends.

hãy nhớ rằng cổ vật có giá trị nhất chính là những người bạn tri kỷ.

19. a friend is someone who gives you complete freedom to be yourself.

bạn bè là người mang đến cho bạn sự tự do thể hiện chính mình.

20. it’s really amazing when two strangers become best friends, but it’s really sad when best friends become two strangers.

thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai ngư

21. there is nothing on this earth more appreciated than true friendship.

không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

22. friendship… is not something you learn in school. but if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.

tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả.

23. don’t walk behind me; I can’t lead don’t walk ahead of me; I can’t go on just walk by my side and be my friend.

Đừng đi theo sau tôi, tôi không phải người dẫn đường. Đừng đi trước tôi, tôi không thể đi theo. chỉ cần bên cạnh tôi và là bạn của tôi.

24. Two people can’t be friends for long if they can’t forgive each other for each other’s little flaws.

hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.

25. count your age by friends, not years count your life by smiles, not tears. -john lennon

hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

26. do not be discouraged by goodbyes, a goodbye is necessary to be able to meet again and the reunion, after moments or lives, is safe for those who are friends. -richard bach

ừNG âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta cóc cóc crặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi ngủi there are sau sẽ xảy ra với những người bạn hữu.

27. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow them, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để ểon họu r</Ɲ

28. a friendship can withstand most things and thrive on shaky ground; but it needs a bit of mulch from letters and phone calls and silly little gifts from time to time, just to keep it from drying out completely. -pam brown

tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn đỿ. chnó.

29. much of the vitality of a friendship lies in honoring the differences, not simply enjoying the similarities.

phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức đưng>

30. no man or woman is worthy of your tears, and he who is, he will not make you cry.

không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phảp>

31. a true friend is someone who holds your hand and touches your heart.

người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.

32. friendship can, and often does, turn into love, but love never turns into friendship.

33. in my friend, I find a second me.

trong bạn, tôi tìm thấy một nửa của mình.

34. the proof of friendship is assistance in adversity, and also unconditional assistance.

35. friendship is a single soul that lives in two bodies.

tình bạn nghĩa là một tâm hồn trong hai cơ thể.

36. You never really know your friends from your enemies until the ice is broken.

bạn không bao giờ thực sự biết được bạn và thù cho đến khi mặt băng vỡ.

37. many people will enter and leave your life, but only a few will leave footprints in your heart.

rất nhiều người bước qua cuộc đời bạn.

38. good friends help you find important things when you have lost them… your smile, your hope and your courage.

tình bạn tốt giúp bạn tìm thấy những điều quan trọng khi bạn lạc mất chúng… nụ cười, hy vọng và dũng khí của bạn.

39. friendship is a horizon, which expands every time we approach it.

tình bạn một chân trời mà mở rộng bất cứ khi nào chúng ta tiếp cận nó.

40. somewhere there is someone who dreams of your smile, somewhere there is someone who finds your presence worthwhile, so when you are alone, sad and sad, remember that there is someone, somewhere thinking of you.

ở đu đó Có Người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đu đó Có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về về bạn.

41. we are all angles with a wing, and we must hug each other to learn to fly.

chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.

42. If you can’t lift the load off someone else’s back, don’t walk away. try to lighten it up. – frank tiger

nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. hãy cố gắng làm nhẹ nó.

43. I had three chairs in my house; one for loneliness, two for friendship, three for society. – henry david thoreau

tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.

44. a friend is a hand that always holds yours, no matter how close or far you are. a friend is someone who is always there and will always, always care. a friend is a feeling forever in the heart.

bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.

45. Happy the home that shelters a friend! could well be built, as a festive gazebo or arch to entertain you for a single day.

hạnh phúc thay cho mái nhà nào che chở một người bạn. nếu được thì cũng đáng xây nên một lâu đài tráng lệ để tiếp đón bạn dù chỉ trong một ngày.

46. All the wealth in the world couldn’t buy you a friend, or pay you for the loss of one.

47. your friendship is a gift that I enjoy opening every day.

tình bạn là 1 món quá, mà bạn mở nó mỗi ngày.

48. There are no strangers, only friends we haven’t met yet.

không có thứ gì gọi là ‘người lạ’, chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.)

49. true friends are the ones who have nice things to say about you behind your back.

một người bạn thực sự luôn nói những lời tốt đẹp về bạn sau lưng bạn.

50. who finds a faithful friend, finds a treasure.

nếu bạn tìm được 1 người bạn trung thành, bạn đã tìm được 1 kho báu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *