Trung tam ngoai ngu

bài viết dưới đây là tổng hợp những status về tình bạn

one of the blessings of old friends is that you can afford to be stupid with them: Điều sung sướng của bạn thân là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình

1. A true friend is someone who holds your hand and touches your heart.

(người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui)

status ve tnh ban bang tieng anh2. Friends are people you can talk to without words when you have to.

(bạn bè là những người mà khi cần ta có thể noi chuyện với họ không phải dùng đến lời noi)

3. no man is complete in himself, his friends are the rest of him.

(không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu).

4. It’s one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them/

(Điều sang sướng của bạn thân tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình)

5. True friendship continues to grow even over the longest distance. the same goes for true love.

(tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển, dù qua khoảng cách xa nhất . tình yêu thật sự cũng thế)

6. if you never had friends, you never lived life

(nếu bạn không có bạn bè thì bạn chưa bao giờ sống thực sự trên cuộc đời này)

7. “Best friends are the people in your life who make you laugh harder, smile more and live better”

8. friendship begins with a smile, grows talking and hanging out, ends with a death.

9. Best friends make bad times good and good times unforgettable.”

10. A sweet friendship refreshes the soul

(những tình bạn ngọt ngào luôn làm mới tâm hồn bạn)

11. like and dislike the same things, that is true friendship.

(yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là tình bạn thật sự)

12. Blessed is the home that shelters a friend! could well be built, as a festive gazebo or arch to entertain you for a single day.

(HạNH Phúc Thay Cho Mái NHà Nào Che chởt một người bạn.

13. be slow to choose a friend but slower to change.

(hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn)

14. All the wealth in the world couldn’t buy you a friend, or pay you for the loss of one.

15. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

(cùng bước với một người bạn trong bong tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng)

16. Much of the vitality of a friendship lies in honoring the differences, not simply enjoying the similarities.

(phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức t)

17. It’s really amazing when two strangers become best friends, but it’s really sad when best friends become two strangers.

18. Cherish the time you have and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.

19. The only way to have a friend is to be one.

(cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn)

20. prosperity makes friends and adversity puts them to the test

(sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự hoạn nạn thử thách họ)

21 friendship blossoms at the fountain of forgiveness.

(tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ)

22. There is a shortage of friendship, but not of friends.

(tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm)

23. count your age by friends, not years count your life by smiles, not tears.

(hãy ếm tuổi của bạn bằng số bạn bè bè bèng phông phải số năm. hãy ếm cuộc ời bạn bằng nụ cười chứ không phẛng Ằ)m</cải bứ)

24. It’s strange how much it hurts when a friend moves away and leaves only silence.

(Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng)

25. As rare as true love is, true friendship is rarer.

(tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn)

26. if you see a friend without a smile; give him one of yours.

(nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó)

27. Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.

(bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.)

28. Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

(tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn)

29. never explain; your real friends don’t need it, and your enemies won’t believe you anyway.

(Đừng bao giờ giải thích; bạn bè thật sự không cần nó, va kẻ thù đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu)

30. The friend is the man who knows everything about you and still likes you.

(bạn bè là những người biết rõ về bạn mà vẫn yêu bạn)

31. A friend is someone with whom you feel comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.

32. True great friends are hard to find, hard to leave, and impossible to forget.

(những người bạn tốt thật sự khó tìm, khó rời xa và không thể quên)

33. A friend is someone who understands your past, believes in your future and accepts you as you are.

(bạn là người hiểu được quá khứ của ta, tin vao tương lai ta và chấp nhận ta như chính bản thân ta)

34. A friend in need is a friend in fact.

(bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình.)

35. I had three chairs in my house; one for loneliness, two for friendship, three for society.

(tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự co độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội)

36. To have friends, you must first be one.

(Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã)

37. In my friend, I find a second me.

(trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi)

38. Friendship is a single soul that lives in two bodies.

(tình bạn là 1 tâm hồn ở 2 thân thể)

39. True friends are those who have nice things to say about you behind your back.

(một người bạn thực sự luôn nói những lời tốt đẹp về bạn sau lưng bạn)

40. Whoever finds a faithful friend, finds a treasure.

(nếu bạn tìm được 1 người bạn trung thành, bạn đã tìm được 1 kho báu)

41. True friendship is like a rose, we cannot realize its beauty until it fades.

42. Friendship is not a big thing, it’s a million little things.

(tình bạn không phải là 1 thứ gì đó thật lớn, nó là hàng triệu thứ ghép lại)

43. A friend who understands your tears is much more valuable than many friends who only know your smile!)

(một người bạn hiểu được nước mắt của bạn thì tốt hơn rất nhiều người bạn chỉ biết tới bạn khi)

44. Your friendship is a gift that I enjoy opening every day.

(tình bạn là 1 món quá, mà bạn mở nó mỗi ngày)

45. There are no strangers, only friends we haven’t met yet.

(không có thứ gì gọi là ‘người lạ’, chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.)

bài viết do đội ngũ giảng viên tiếng anh của ngoại ngữ sgv tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *